Archiwum ogłoszeñ lipkowskiego koła wędkarskiego
Majowe koszenie


W sobotę 19.05.2018 r. o godz. 8:00 odbędzie się koszenie trawy na stawie. Akcja będzie przeprowadzona jeżeli pogoda pozwoli - czyli nie będzie padał deszcz.
Wszyscy którzy chcą i mogą pomóc proszeni są o przyjście. W miarę możliwości trzeba zabrać narzędzia do koszenia.

(red.)


Zawody wędkarskie


Dnia 1-go maja 2018 (wtorek) w godzinach 7:00 - 11:00 przy stawie lipkowskim odbędą się zawody wędkarskie. Mogą wziąć w nich udział ludzie należący do naszego koła wędkarskiego.
Jak co roku będą to zawody spławikowe, można łowić na jedną wędkę. Wpisowe wynosi 20 zł.
Zapraszamy wszystkich wędkarzy z naszego koła!

(red.)Czerwcowe koszenie


W sobotę 10.06.2017 od godz. 16:00 odbędzie się koszenie trawy na naszym parafialnym łowisku.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


(red.)

24.05.2015

Pierwsze wiosenne koszenie

W sobotê 30 maja 2015 od godz. 8:00 na naszym stawie odbêdzie siê pierwsze wiosenne koszenie traw porastaj±cych brzegi stawu na którym ³owimy.
O przybycie na t± akcjê proszeni s± wszyscy nale¿±cy do ko³a.
Prosimy pojawiæ siê z w³asnym sprzêtem kosz±cym.

Do zobaczenia na stawie! :)


W roku 2015 trwa zakaz ³owienia amura i miêtusa
Na marcowym zebraniu ko³a wêdkarskiego ustalono, ¿e w roku 2015 nadal obowi±zuje zakaz ³owienia amura i miêtusa na stawie w Lipkowie.1 maja: zawody wêdkarskie
W pi±tek 1-go maja 2015 r. od godz. 6:00 na stawie lipkowskim odby³y siê zawody wêdkarskie. Mog³y w nich uczestniczyæ wszyscy nale¿±cy do naszego ko³a "LIN".
Standardowo mo¿na by³o ³owiæ jedn± wêdk±, metod± sp³awikow±. Wpisowe to 20 z³.
Po zakoñczeniu turnieju z³owione ryby zosta³y wypuszczone do zbiornika.Lipków 19.04.2015

W sezonie 2015 nie ³owimy jesiotra
W sezonie 2015 wprowadza siê w zakaz po³owu jesiotra. W kwietniu 2015 zosta³o wpuszczonych 20 egzemplarzy tej ryby i chcieliby¶my ¿eby siê zadomowi³a w naszym zbiorniku i nieco podros³a.
Sk³adki za rok 2015: do 2-go kwietnia !
Przypominamy ¿e sk³adki cz³onkowskie za przynale¿no¶æ do naszego ko³a wêdkarskiego za sezon 2015 nale¿y ui¶ciæ do dnia 02.04.2015 r.
Nie rozliczenie siê w powy¿szym terminie grozi usuniêciem z szeregów naszego elitarnego ko³a.
Funkcjê skarbnika pe³ni wszystkim znany Prezes ko³a.

Doroczne zebranie naszego ko³a


W sobotê 14 marca 2015 r. o godz. 16:00 przy stawie lipkowskim odbêdzie siê doroczne zebranie wszystkich osób nale¿±cych do ko³a wêdkarskiego LIN w Lipkowie.
Podczas zebrania bêdzie mo¿na równie¿ op³aciæ sk³adkê cz³onkowsk± za rok 2015. Wstêpnie pozostaje ona bez zmian: wynosi 200 z³, chyba ¿e w roku minionym osoba nale¿±ca do ko³a uczestniczy³a w pracach porz±dkowych wokó³ naszego akwenu, wtedy wp³aca 150 z³.
Do zobaczenia na spotkaniu marcowym :)Wrze¶niowe koszenie


W sobotê 27 wrze¶nia 2014 planowane jest koszenie traw porastaj±cych teren stawu lipkowskiego. Rozpoczynamy o godz. 10:00. Wszyscy przybyli proszeni s± o przyniesienie sprzêtu do koszenia trawy.
Zapraszamy do przyj¶cia wszystkich nale¿±cych do naszego ko³a LIN.
Wrze¶niowe zawody wêdkarskie


W sobotê 13 wrze¶nia 2014 r. w godz. 15:00 - 19:00 na stawie w Lipkowie ul. Jakubowicza 120 odbêd± siê zawody wêdkarskie naszego ko³a wêdkarskiego "LIN". Podobnie jak te przeprowadzane poprzednio, bêd± polega³y na po³owie jedn± wêdk±, metod± sp³awikow±. Uczestnicy rozlosuj± miejscówki na których bêd± rywalizowaæ ze sob±.
Op³ata za uczestnictwo w powy¿szym turnieju to 20 z³.
Zachêcamy nale¿±cych do naszego ko³a o wziêcie udzia³u w tych zawodach.

Przesuniête koszenie


Ze wzglêdu na niesprzyjaj±c± pogodê w sobotê 12 lipca, nie odby³o siê porz±dkowanie terenu stawu lipkowskiego. Zostaje ono przeniesione na sobotê 19 lipca 2014 godz. 9:00. Je¿eli nie bêdzie pada³o zapraszamy wszystkich nale¿±cych do ko³a. Prosimy o przybycie ze sprzêtem do koszenia traw.

Lipcowe koszenie


W sobotê 12 lipca 2014 r. o godz. 8:00 odbêdzie siê porz±dkowanie terenu stawu lipkowskiego. Porz±dkowanie to bêdzie polega³o na koszeniu traw porastaj±cych okolice naszego zbiornika. Tak wczesna godzina terminu spotkania jest uzasadniona du¿ymi upa³ami i konieczno¶ci± wykonania wymaganych prac na pocz±tku dnia.

Osoby nale¿±ce do ko³a wêdkarskiego "LIN" proszone s± o przybycie ze sprzêtem kosz±cym (kosy spalinowe, klsyczne, kosiarki itp.).

Zapraszamy Pañstwa.


Zmiana k³ódki wej¶ciowej


Niejeden z Was siê zapewne zdziwi³ przychodz±c na lipkowskie ³owisko 19, 20 czy 21 czerwca i nie mog±c otworzyæ k³ódki przy wej¶ciu. Okaza³o siê ¿e we wtorek 17 czerwca 2014 k³ódka ta siê rozpad³a. Dokonany zosta³ zakup nowej i s± do niej kluczyki. Ich rozprowadzaniem zajmuje siê Pan Janusz z Lipkowa: tel. 501 938 732. Cena kluczyka to 10 z³.

Majowe porz±dkowanie stawu


W sobotê 24 maja 2014 r. od godz. 10:00 odbêdzie siê porz±dkowanie terenu wokó³ stawu lipkowskiego. G³ównie bêdzie ono polega³o na koszeniu trawy i jej zbieraniu.
Osoby nale¿±ce do lipkowskiego ko³a wêdkarskiego, proszone s± o przybycie w tym terminie i wziêcie udzia³u w powy¿szej akcji.
Uczestnicy proszeni s± o zabranie kos (spalinowych albo klasycznych, ewentualnie grabi).


Otwarcie sezonu 2014


Zarz±d ko³a wêdkarskiego "LIN" og³asza ¿e z dniem 1 maja 2014 r. nastêpuje oficjalne otwarcie sezonu wêdkarskiego 2014.Zakaz ³owienia dwóch gatunków


W sezonie 2014 wprowadza siê zakaz ³owienia w lipkowskim stawie amura i miêtusa. S± to gatunki, którymi niedawno zarybili¶my nasz akwen. Mamy nadziejê ¿e dziêki temu okresowemu wstrzymaniu siê od ich po³owu - bêd± mog³y siê u nas rozmno¿yæ i cieszyæ nas swoj± obecno¶ci±.

Kwietniowy okres ochronny - zakaz ³owienia


Po dorocznym, wiosennym zarybieniu stawu zarz±d Parafialnego Stowarzyszenia Wêdkarskiego LIN wprowadza ca³kowity zakaz po³owu wszystkich gatunków ryb na naszym lipkowskim stawie od dnia 13 do 30 kwietnia 2014 r. w³±cznie.


Spotkanie naszego ko³a wêdkarskiego


W sobotê 15 marca 2014 r. o godz. 16:00 przy stawie lipkowskim, odbêdzie siê spotkanie osób nale¿±cych do Parafialnego Ko³a Wêdkarskiego LIN. O przybycie na to spotkanie proszeni s± wszyscy, którzy nale¿eli do Ko³a w zesz³ym roku i interesuje ich kontynuowanie uczestnictwa w naszym stowarzyszeniu.
Tego dnia zostan± omówione sprawy, których podjêcie jest niezbêdne przed sezonem np. jak± ryb± zarybiamy, albo kiedy organizujemy zawody (?).
Na spotkaniu bêdzie mo¿na ui¶ciæ op³atê za wêdkowanie.
Sk³adka za wêdkowanie wynosi 150 z³ natomiast osoby które nie bra³y udzia³u w porz±dkowaniu terenu w roku 2013 dop³acaj± 50 z³.
Ostateczny termin uregulowania sk³adek to 31 marca 2014 r.


Sk³adka na sezon 2014


Podczas zebrania cz³onków ko³a jakie odby³o siê w drugiej po³owie sierpnia 2013 ustalono, ¿e sk³adki na sezon 2014 nale¿y wp³aciæ najpó¼niej do koñca marca 2014 r.. Ich wysoko¶æ bêdzie wynosiæ 200 z³.
Osoby nale¿±ce do ko³a które bra³y udzia³ w porz±dkowaniu terenu bêd± mia³y zni¿kê w op³acie.

Strona g³ówna